Hantering av personuppgifter

Vi bryr oss om din personliga integritet

Kavat Vård arbetar för att skydda din personliga integritet i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd (GDPR; The General Data Protection Regulation).

Kavat Vård AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Policyn omfattar alla personuppgifter som Kavat Vård får från genom medarbetare, boende och andra som Kavat Vård har affärsrelationer med.  

Med begreppet “personuppgift” menas här information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person såsom namn, adress, födelsedatum, personnummer, bild och film. 

Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Kavat Vård samlar endast in personuppgifter som är relevanta för det ändamål de är avsedda. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du:

  • anmäler dig för nyhetsbrev, kontaktar oss via epost
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • ingår ett anställningsförhållande hos Kavat Vård
  • bor på något av Kavat Vårds boende, alternativt har en närstående som bor hos oss

Om du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke.

I samband med anställning samlar vi in information om dig för att kunna fullgöra vår del av anställningsförhållandet. Till exempel behöver vi din adress, personnummer och eventuellt information om närmaste anhörig.

Kavat Vård begär inte så kallade känsliga personuppgifter såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Om du själv lämnar känsliga personuppgifter till oss, till exempel inför en utbildning eller möte om att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna hanteras hos oss. Dock raderas uppgifterna så fort mötet eller utbildningen avslutats.

Vi är skyldiga att följa lagstiftning gällande utlämnande av personuppgifter till myndigheter såsom kontrolluppgifter till Skatteverket.

Vi får också i den utsträckning lagen tillåter överföra och på annat sätt behandla dina personuppgifter för att försvara Kavat Vårds intressen, till exempel i tvistemåls- eller brottmålsrättegångar. 

Kavat Vårds medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa denna policy.

Användning av personuppgifter inom hälso- och sjukvården på Kavat Vård är avgörande inte bara för att tillhandahålla vård och omsorg, men kan även användas för medicinsk forskning genom så kallade kvalitetsregister. Medverkan i kvalitetsregister är frivilligt och ett samtycke krävs för att Kavat Vård ska få föra över information till dessa register. 

Kavat Vård vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa överföringar av personuppgifter är förenliga med de ändamål som angivits för insamlingen och överföringen av uppgifter.

Utöver dataskyddsförordning styrs hanteringen av boendes personuppgifter genom övriga lagar inom hälso- och sjukvårdsområdet såsom patientdatalagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen med flera. Journalhandlingar och dess hantering styrs och regleras dessutom av Socialstyrelsens riktlinjer.

Boende hos Kavat Vård tecknar hyreskontrakt för lägenheten och därmed hanteras personuppgifter för fullgörande av kontrakt och lagar som reglerar detta förhållande.

Vi kommunicerar med dig som närstående genom bland annat e-post och så kallade nyhetsbrev. I e-post skickas dock ingen känslig uppgift om hälsotillstånd. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som baseras på ditt samtycke. I övrigt följer Kavat Vård den lagstiftning som finns kring hantering av närståendes åtkomst till hälsouppgifter för sin anhörige.

Som utförare av vård och omsorg har vi till uppgift att återrapportera genomförande av de insatser vi utför. Återrapporteringen sker till beställande kommun och görs på ett säkert sätt. Exempel på denna typ av överföring är av genomförandeplan till kommunen.

Eftersom det alltid finns risker förknippade med att hantera personuppgifter, oavsett om det sker personligen, på telefon, över internet eller på annat sätt, och då ingen teknik är helt säker mot hackare eller annan manipulation, vidtar Kavat Vård lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra och begränsa sådana risker.

 Kavat Vård skyddar personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, förändringar och förstörelse. Åtkomst till system och behörighetsstyrning begränsas för att minimera risk för intrång och läckage.

Vi kan komma att samla in personuppgifter om du registrerar dig på våra webbplatser med ett socialt nätverkskonto (som t ex LinkedIn, Facebook och Twitter). Den information vi samlar in kan bero på de integritetsinställningar du har på sociala nätverket, så vi ber dig att granska aktuell personuppgiftspolicy eller policy. 
Besökare som väljer att följa oss på våra sociala media-konton kan komma åt sin profil, korrigera, och uppdatera sina detaljer eller avregistrera sig när som helst.

Om du bestämmer dig för att du inte längre önskar ha ditt tredjeparts social media konto (t ex LinkedIn eller Facebook) kopplat till din profil, kan du när som helst ändra dina kontoinställningar. 

Kavat Vård använder cookies på hemsidan i syfte att förbättra användarupplevelsen. 

Läs mer om cookies här.

Kavat Vård behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande i enlighet med avtal eller legala förpliktelser. När vi inte längre har behov eller rätt att spara uppgifterna gallras och rensas dessa.

Kavat Vård förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i dataskyddsförordningen. Om denna policy ändras gäller den för dina personuppgifter efter det datum policyn reviderades. 

Kavat Vård arbetar kontinuerligt för att öka medvetenheten om regelverket och våra rutiner gällande behandling av personuppgifter. 

Kavat Vård kvalitetskontrollerar effektiviteten av sitt program för personuppgiftsbehandling. Vi genomför årliga kontroller för att mäta efterlevnaden av denna policy. 

Kontaktuppgifter

I det fall du önskar rättning av uppgifter eller begär registerutdrag, om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgiftspolicy eller avseende eventuell behandling av dina personuppgifter ombeds du att ställa dem till info@kavatvard.se 

Rapportering

Överträdelse av denna policy ska rapporteras till dataskyddsombudet per omgående. Varje medarbetare ansvarar för att rapportera risk för, misstanke om eller inträffande av en personuppgiftsincident. Det är viktigt för att vi ska kunna agera vid både allvarliga och mindre allvarliga brister.

Rapporteringen ska ske till info@kavatvard.se 

För de behandlingar som sker inom Kavat Vård AB:s verksamhet är Kavat Vård AB personuppgiftsansvarig. 

Organisationsnummer:
556702-2511
Birger Jarlsgatan 91,
113 56 Stockholm

Dataskyddsombud
Lise-Lotte Henretta
Epost: liselotte.henretta@kavatvard.se

Dela

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela via epost

Intresseanmälan

Är du eller någon du känner intresserad av att flytta till något av våra äldreboenden?

Ring oss på 08-580 047 00 eller fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor. 

Söker du jobb? Klicka här.

Kontaktuppgifter:
Jag söker äldreboende för:
Jag är intresserad av boendet:
Hur hörde du talas om Kavat Vård?

Boka visning

Är du eller någon du känner intresserad av att flytta till något av våra äldreboenden?

Varmt välkommen på fysisk eller digital visning av det äldreboende du är intresserad av. Du bestämmer själv när, var och hur?
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på: 08-580 047 00.

Visning av boende:

Kavatvard.se använder nödvändiga kakor (cookies) för att öka din användarvänlighet. Genom fortsatt besök på vår hemsida visar du ditt godkännande. Läs mer om kakor.